סגור
 
 
 
 
 
 
אופנוע, קטנוע, כול מה שצריך לדעת,אמין, מרוכז,נטול פניות והכול עבורך.
קטנועים | אופנועים
התאם כלי חדש

כתבה קטנה על חוזה מכר לרכב וחשיבותו....

דוגמא לחוזה מכר,זכרון דברים למכירת רכב:

 

 

תאריך____________

חוזה מכר לרכב

הואיל והמוכר מצהיר ומתחייב כי הינו הבעלים/מיופה הכוח של הבעלים לרכב תוצר…….............….דגם ….…....................….

מס' רישוי…………............…שנת ייצור….……… (להלן הרכב).

 

והואיל והמוכר מצהיר כי הרכב נקי מכל חוב ו/או שיעבוד ו/או עיקול ו/או זכויות בצד ג' כלשהן; והואיל והמוכר הציע לקונה לרכוש את הרכב; והואיל והקונה מעוניין לרכוש את הרכב; לפיכך הגיעו הצדדים לידי הסכמה כדלהלן:

1. המוכר מוכר בזאת לקונה והקונה קונה בזאת מאת המוכר את הרכב.תוספות הכלולות במחיר:.................................................

2. הצדדים קובעים בזאת את מחיר הרכב לסך כולל של ………….. ש"ח שישולמו למוכר כדלהלן:

א. סכום של ……..........ש"ח (…...........………...…................... ש"ח) משולם במעמד חתימת החוזה וחתימת המוכר מהווה אישור לקבלתו.

ב. היתרה בסך ........…. ש"ח (…...................…....……......….. ש"ח) תשולם בשיק בנקאי ו/או במזומן בתאריך ………… , במעמד העברת

הבעלות על שם הקונה ו/או מסירת הרכב לקונה,כשהרכב במצב זהה למצבו ביום חתימת החוזה.

3. א. המוכר מתחייב להעביר את בעלות הרכב לקונה בכל עת שיידרש.

ב. המוכר מתחייב להעביר את הבעלות ברכב לקונה כשהרכב נקי מכל חוב ו/או שיעבוד ו/או עיקול.

ג. היה ובזמן כלשהו יתברר כי על הרכב רובץ חוב/או עיקול כאמור לעיל או כל מניעה אחרת להעברת בעלות, מתחייב המוכר לסלקו או

לגרום למחיקתו מיד תוך.........................................אי סילוק המניעה יהיה הפרה יסודית של חוזה זה.

ד. התשלום עבור אגרת העברת בעלות ישולם ע"י הקונה.

 4. א. המוכר מתחייב ומצהיר בזאת כי פרטי הרכב זהים לאלה המופיעים ברישיון המקורי של הרכב, כי לא נעשו ברכב שינויים כלשהם המחייבים שינוי ו/או תיקון הרישיון המקורי, לא נעשו ברכב שינויים שאינם מותרים על פי הדין וכי כל המיסים, האגרות, קנסות והתשלומים לגבי הרכב שולמו במלואם.

ב. כל המיסים, האגרות, הקנסות והתשלומים – מכל סוג שהוא – החלים על הרכב ו/או השימוש בו עד ליום מסירתו לקונה יחולו על המוכר ומיום זה ואילך יחולו על הקונה.

5. הקונה מצהיר כי ראה את הרכב, בדק את מצבו המכאני והחיצוני וכן את מצבו הרישומי, ובכפוף להצהרות ולהתחייבויות המוכר כמפורט בחוזה זה הוא מוותר בזאת על כל טענת פגם לרבות טענת מום נסתר כלשהו, באשר למצבו המכאני והחיצוני של הרכב.

6. צד שיפר חוזה זה הפרה יסודית ישלם למשנהו פיצוי קבוע, מוסכם ומוערך מראש בגין הפרה זו בשיעור………… ו/או לביטולו של החוזה (מחק את המיותר).

7. ידוע לקונה כי עם חתימת ההסכם והעברת הבעלות פג תוקף הביטוח על הרכב ועל הקונה לבטח את הרכב על שמו ועל אחריותו.

8. הצדדים מאשרים בזאת שקראו היטב את הכללים וההנחיות למילוי חוזה זה ופעלו בהתאם לכך. ולראיה, באו הצדדים על החתום:

הקונה________________ת.ז__________________

כתובת________________טלפון________________

חתימה________________

המוכר___________________ת.ז_________________

כתובת___________________טלפון_______________

חתימה________________

קבלה-

היתרה התקבלה בתאריך.........................חתימה................................תאריך מסירה.............................שעת מסירה...................

חוזה מכר, זכרון דברים להורדה

ייפוי כוח של אדם פרטי להורדה

ייפוי כוח חברה להורדה

חדשות
שיווק חדשני למוסכים

שיווק חדשני שלא הכרת למוסכי וסוכנויות אופנועים לחץ לפרטים

אתרים מיוחדים למוסכים וסוכניות
אתרים מיוחדים למוסכים לחץ לפרטים
ראשון בגוגל
רוצה אתר ראשון בגוגל? לחץ לפרטים
ארכיון חדשות

 

 

 

Simply-Smart | בניית אתרים | קידום אתרים